Metālapstrādes klastera attīstība

Projekts „Metālapstrādes klastera attīstība”

Līguma Nr. 3.2.1.1/16/A/011

2017.gada 6.februārī starp MASOC un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīts līgums par projekta „Metālapstrādes klastera attīstība” īstenošanu. Projekts tika īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim.

Metālapstrādes klastera projekts ir MASOC organizēta iniciatīva, kas, balstoties uz iepriekšējo gadu projektiem, aktivitātēm un īstenoto sadarbību, iniciē kopīgas aktivitātes un konsolidē resursus ar mērķi paaugstināt iesaistīto uzņēmumu un pastarpināti visas nozares eksportspēju un starptautisko konkurētspēju.

Klastera vispārējais mērķis ir klastera, iesaistīto uzņēmumu un nozares starptautiskās konkurētspējas stiprināšana, produktivitātes, apgrozījuma un eksporta apjomu pieaugums. Mērķa sasniegšanai tiek īstenota cieša sadarbība starp iesaistītajiem uzņēmumiem un saistītajām institūcijām (izglītības, pētniecības institūcijas, piegādātāji un saistītie pakalpojumu sniedzēji).

Klastera misija ir radīt platformu kooperācijai, informācijas un pieredzes apmaiņai un resursu konsolidācijai, lai sekmētu savstarpējo sadarbību un kopīgo mērķu sasniegšanu.

Projekts ir atvērts jaunu dalībnieku iesaistei, kuri vēlas aktīvi līdzdarboties kopīgu aktivitāšu īstenošanā. Par iespējām iesaistīties projektā lūgums sazināties ar asociāciju.


Atgriezties uz sarakstu