Darbības virzieni

 

Asociācijas galvenais uzdevums ir sekmēt tās biedru starptautiskās konkurētspējas attīstību. Galvenie asociācijas darbības virzieni ietver:

Uzņēmumu interešu pārstāvniecību
Uzņēmumu tehnoloģisko iespēju un produktu reklāmu un mārketingu
Sadarbību ar izglītības un pētniecības sektoriem
Starptautisko sadarbību un kontaktu veidošanu
Savstarpējās sadarbības un kooperācijas attīstību
Nozares attīstības analīzi

Interešu pārstāvniecība

Viens no asociācijas pamata uzdevumiem ir tās biedru interešu pārstāvniecība nacionālā un starptautiskā līmenī. Tiek īstenota sadarbība un dialogs ar valsts pārvaldes institūcijām – nozaru ministrijām, aģentūrām, pašvaldībām un citām institūcijām, piedaloties darba grupās un padomēs, kā arī sniedzot atzinumus un ierosinājumus par jautājumiem, kas skar nozares attīstību un problēmu risināšanu.

Nozares interešu pārstāvība tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Darba Devēju Konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameru, kuru biedrs ir MASOC. MASOC padomes priekšsēdētājs piedalās Ekonomikas Ministrijas Tautsaimniecības padomē, kurā tiek saskaņoti visi būtiskākie ekonomiskās politikas jautājumi, kā arī Augstākās izglītības padomē. Ekonomikas ministrija visus jautājumus, kas skar nozares uzņēmēju intereses, saskaņo ar asociāciju. Nozares speciālistu izglītības standartus un programmas Izglītības ministrija saskaņo ar asociāciju.

Eiropas līmenī interešu pārstāvniecība tiek īstenota sadarbībā ar ORGALIME, kuras biedrs ir MASOC.

Mārketings un reklāma

Asociācijas biedru produkti, tehnoloģiskās iespējas un sadarbības piedāvājumi tiek reklamēti starptautisko izstāžu, vizīšu un tirdzniecības misiju ietvaros. Ik gadu tiek publicēts uzņēmumu katalogs LATVIAN METAL INDUSTRY, kas ietver informāciju par visu asociācijas uzņēmumu piedāvāto produkciju, pakalpojumiem un tehnoloģiskajām iespējām. Katalogs tiek izplatīts nozares profesionāļiem, sadarbības partneriem un visiem interesentiem Latvijā un eksporta tirgos. Pilna informācija par uzņēmumu produkciju un ražošanas iespējām ir pieejama arī MASOC mājas lapā uzņēmumu datu bāzē.

Izglītība un pētniecība

Nozares attīstība nav iedomājama bez kvalificētiem speciālistiem. Viens no asociācijas galvenajiem uzdevumiem – veicināt nozares nodrošinājumu ar atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem. Tiek īstenota sadarbība ar visām nozīmīgākajām profesionālās un augstākās izglītības institūcijām, Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī organizēti pasākumi jaunatnes piesaistei mācībām un studijām inženierzinātnēs un nozarei būtiskās profesijās. Ar asociāciju tiek saskaņoti visi ar nozari saistītie profesiju standarti.

Papildus asociācija veicina tālākapmācību un mūžizglītības attīstību nozarē. Kopš 2011.gada tiek īstenots ES līdzfinansēts projekts „Metālapstrādes nozares speciālistu apmācības", kas dod iespēju uzņēmumiem nodrošināt esošo darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu iesaistoties partnerībā organizētās apmācību programmās.

Starptautiskā sadarbība

Asociācija īsteno sadarbību ar nozares uzņēmumu apvienībām, asociācijām un klasteru organizācijām dažādās valstīs. Ir noslēgti sadarbības līgumi ar Baltijas valstu, Krievijas, Kazahstānas, Vācijas, Somijas un citu valstu organizācijām.

Sadarbības ietvaros tiek organizēti kopīgi lietišķo kontaktu veidošanas pasākumi, vizītes un informācijas apmaiņa. Starptautisko kontaktu loks tiek pastāvīgi attīstīts izstāžu, tirdzniecības misiju un starptautisko projektu ietvaros.

MASOC ir Eiropas Inženiernozaru asociācijas ORGALIME biedrs. Dalība šajā organizācijā dod pieeju informācijai par likumdošanas, tehnisko normatīvu un citu nozares attīstībai būtisku jautājumu attīstību Eiropā, kā arī nodrošina tiešos kontaktus ar visu Eiropas valstu nozaru organizācijām.

Savstarpējā sadarbība un kooperācija

Savstarpējā sadarbība un kooperācija tiek veicināta īstenojot kopīgus projektus un pasākumus, kā arī nodrošinot nepieciešamās informācijas apmaiņu. MASOC pastāvīgi uztur un atjauno datu bāzi par uzņēmumu tehnoloģiskajām iespējām un kompetencēm, līdz ar to atvieglojot sadarbības partneru meklēšanu. Regulāri tiek rīkoti kopīgi pasākumi, kuru ietvaros ir iespējas neformālo kontaktu veidošanai ar citiem nozares uzņēmumiem. Regulāri tiek praktizētas izbraukuma sēdes asociācijas uzņēmumos dažādos Latvijas reģionos, kas dod papildus iespējas informācijas apmaiņai un kontaktu veidošanai. MASOC mājas lapas slēgtajā sadaļā biedriem ir iespēja apmainīties ar sadarbībai nepieciešamo informāciju, publicējot sadarbības piedāvājumus, pasūtījumus, kā arī iepazīstoties ar citu uzņēmumu un ārvalstu partneru piedāvājumiem. Savstarpējās sadarbības attīstība ir viens no projekta „Metālapstrādes klastera attīstība" pamata uzdevumiem, piesaistot šim mērķim ES līdzfinansējumu.

Informācija un analīze

Pastāvīgi tiek analizētas nozares attīstības tendences gan Latvijā, gan galvenajos eksporta tirgos. Tiek analizēta tehnoloģisko iespēju attīstība nozares uzņēmumos, situācija ar ražošanas jaudu noslodzi, esošajiem un trūkstošajiem speciālistiem, kā arī cita ar nozares attīstību saistīta informācija. Informācija tiek iegūta no dažādiem avotiem – Centrālās Statistikas Pārvaldes, valsts institūcijām, partneru organizācijām Latvijā un citās valstīs, kā arī veicot nozares pētījumus Latvijā un apsekojot nozares uzņēmumus.

Pieeja aktuālajai informācijai par nozares tendencēm palīdz asociācijai plānot tālākās darbības nozares attīstības veicināšanai un ir būtiska ikvienam uzņēmumam biznesa attīstības lēmumu pieņemšanai.

Asociācijai pirmajā vietā vienmēr ir tās biedri, līdz ar to visa veida informācijas plūsma notiek galvenokārt tikai starp asociāciju un biedriem.