Projekti

Mašīnbūves klasteris 2024-2026

Periodā 1/02/2024 - 30/06/2026 Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija Atveseļošanas fonda ietvaros (5.1.1.2.i Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai 3. kārta) īsteno projektu ''Mašīnbūves klasteris'' (līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/3/24/A/CFLA/004) Projekta mērķis ir īstenot koordinētas un mērķtiecīgas aktivitātes sadarbības tīkla dalībnieku starptautiskās konkuretspējas, eksportspējas un inovatīvas kapacitātes stiprinašanai, sniedzot ieguldījumu RIS3 jomas “Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas” attīstībā.

MKC 2022-2026 (Mašīnbūves Kompetences centrs)

Projektu ''Mašīnbūves kompetences centrs'' ID Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 līdzfinansē Atveseļošanas fonds Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” ietvaros

EDIC (Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia)

2022. gada 6. decembrī Latvijas IT klasteris noslēdza Eiropas Savienības granta līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta “Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (EDIHLV) (projekta Nr. 101083983) īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt uzņēmumu un publiskā sektora digitālu transformāciju, kā arī uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, fokusējoties uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai.

ADMA Trans4mers (Atbalsts MVU pārejai uz viedāku ražošanu)

H2020-INNOSUP-2020-08

Apmācību projekts

Projekta mērķis - nodrošināt mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības un kvalifikācijas celšanu mašīnbūves un metālapstrādes nozarei svarīgākajās jomās, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu, uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā

MKC 2016-2018 un 2019-2022 (Mašīnbūves Kompetences centrs)

Kompetences centra mērķis projektā “Mašīnbūves kompetences centrs” ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā modernu ražošanas tehnoloģiju un inženiersistēmu apakšjomā mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, projekta īstenošanā iesaistot vismaz 20 nozares/starpnozaru un vairākus zinātniskos partnerus. Projekta ietvaros pētnieciskā darbība tiek realizēta no 2019.gada 1.maija līdz 2022.gada 30.jūnijam trīs pētniecības virzienos – Automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas, Materiālu ražošanas tehnoloģijas, kā arī Transporta tehnoloģijas, kas iekļaujas nozaru attīstības stratēģijās definētajās viedās specializācijas jomās, papildus īstenojot starpnozaru pētniecības projektus, kas atbilst iepriekš minētajiem pētniecības virzieniem. Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts 2019.gada 10.maijā, līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/008.

Metālapstrādes klastera attīstība

Metālapstrādes klastera projekts ir MASOC organizēta iniciatīva, kas, balstoties uz iepriekšējo gadu projektiem, aktivitātēm un īstenoto sadarbību, iniciē kopīgas aktivitātes un konsolidē resursus ar mērķi paaugstināt iesaistīto uzņēmumu un pastarpināti visas nozares eksportspēju un starptautisko konkurētspēju.

SmartGrowth (Baltijas metālapstrādes profesionālās izglītības konkurss gudrai izaugsmei)

No 2022.gada 1. februāra līdz 2023. gada 30. septembrim Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija sadarbībā ar 6 partneriem no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas īsteno Erasmus+ programmas Sadarbības partnerību profesionālās izglītības projektā "Baltijas metālapstrādes profesionālās izglītības konkurss gudrai izaugsmei" (angļu val.- “Baltic VET competition for smarth growth” (SmartGrowth)), projekta Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-00002515

Lab4STEM (Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai)

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija 2020. gada oktobrī sadarbībā ar pieciem partneriem uzsāka īstenot ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projektu Mobilās laboratorijas STEM zināšanu uzlabošanai (angļu valodā - Mobile laboratories for improvement of STEM knowledge (Lab4STEM)) Nr. 2020-1-LV01-KA201-077502.

SME Aisle (eksporta veicināšana uz Namībiju)

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas uzņēmumu eksporta un ekonomiskās sadarbības aktivitātes Dienvidāfrikas reģionā, izmantojot Namībiju kā stabilu ieejas punktu. Projekts fokusējas uz tādām tematiskajām jomām kā kuģubūve, jūras lietas, atjaunojamā enerģētika, automatizācija, informācijas tehnoloģijas un citas jomas, kurās Centrāl-baltijas uzņēmumiem ir sasniegts labs konkurētspējas līmenis un pastāv priekšnosacījumi eksporta attīstībai uz Dienvidāfrikas reģionu.

Industrijas 4.0 izaicinājums: Stiprinot metālapstrādes darbiniekus gudrām nākotnes rūpnīcām

Projekta mērķis: Izstrādāt vienotas kvalifikācijas prasības, aprobēt profesionālās izglītības mācību programmu un izveidot mācību sistēmu, kas ļautu pilnveidot metālapstrādes nozarē strādājošo CNC mašīnu operatoru prasmes, lai novērstu neatbilstību starp darbinieku kvalifikāciju un darba tirgus vajadzībām.

Stratēģiskās PI attīstība mašīnbūves un metālapstrādes nozarē

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija 2015. gada 24. augustā noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Erasmus + 2. pamatdarbības stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības sektora projekta “Stratēģiskās PI attīstība mašīnbūves un metālapstrādes nozarē” īstenošanu. (Līguma numurs 2015-1-LV01-KA202-013451)

Kvalitatīvas prakses darba tirgum

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija kā sadarbības partneris piedalās Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īstenotāErasmus+ stratēģiskās partnerības projektā „Kvalitatīvas prakses darba tirgum”

Prasmes metālapstrādē un elektrosektorā

Projekta mērķis ir veikt izpēti par projekta partnervalstīs (Slovēnijā, Slovākijā, Horvātijā un Latvijā) trūkstošajām prasmēm metālapstrādē un elektrosektorā un atbilstoši noteiktajām vajadzībām izstrādāt četras kopīgas mācību programmas

Klastera projekts

2012.gada 12.septembrī starp MASOC un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika parakstīts līgums par projekta „Metālapstrādes klastera attīstība” īstenošanu.