Līdz 15/07 iespējams pieteikties Ventspils industriālā parka ražošanas ēkas nomas tiesību izsolei

Līdz 1507 iespējams pieteikties Ventspils industriālā parka ražošanas ēkas nomas tiesību izsolei

Nolūkā attīstīt Ventspils industriālā parka projektu un piesaistīt investorus turpmākai sadarbībai, Ventspils valstspilsētas pašvaldība ir izsludinājusi jaunas ražošanas ēkas nomas tiesību izsoli, kurā tiks izsolītas projekta “Nacionālas nozīmes industriāla parka izveide Ventspilī” ietvaros paredzētās ražošanas ēkas ar telpu kopējo platību 4 435,9 m2 un tai piesaistītās teritorijas Kurzemes ielā 83, Ventspilī, 20 400 m2 platībā nomas tiesības.

Izsoles nosacītā maksa par nomas objekta telpu nomu ir 4,00 EUR/m2 bez PVN mēnesī. Papildus nosolītajai nomas maksai tiks iekļauta maksa par zemes nomu 0,01 EUR bez PVN par zemes gabala daļas vienu kvadrātmetru mēnesī. Izsoles solis ir 0,05 EUR/m2.

Izsoles noteikumi paredz arī pretendentu atlases kritērijus, kas nosaka, ka pretendentam līdz 2026. gada 31. jūlijam jāizveido ne mazāk kā 41, bet līdz 2028. gada 31. decembrim ne mazāk kā 60 jaunas darba vietas, kurās vidējā darba alga pārsniedz vidējo darba samaksu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē Kurzemē un nav mazāka par vidējo darba samaksu valstī. Pretendentam līdz 2028. gada 31. decembrim nomas objektā jāveic nefinanšu investīcijas ne mazāk kā 400 000 EUR.

Piesakoties izsolei, potenciālajam investoram jāiesniedz ražošanas ēkas turpmākās izmantošanas un investīciju plāns.

Pieteikšanās izsolei paredzēta līdz 2024. gada 15. jūlijam, bet izsoles norise plānota 2024.gada 22.jūlijā.

Izsoles nolikums un informācija par izsoles norisi pieejama Ventspils pašvaldības vietnē: https://www.ventspils.lv/auction/pasvaldiba-izsludina-razosanas-ekas-nomas-tiesibu-atklatu-mutisko-izsoli-2/

Kontaktinformācija jautājumiem:
“Ventspils osta” vadītājs Imants Sarmulis - ventspils.osta@ventspils.lv; +371 29204685

Informācija par Ventspils industriālo parku un investīciju iespējām Ventspilī pieejama arī tīmekļa vietnē https://www.investinventspils.eu

Nacionālās nozīmes Ventspils industriālā parka prezentācija


Atgriezties uz sarakstu