MASOC Apmācību projektā veikts iepirkums kursiem trīs jaunās jomās!

MASOC Apmācību projektā veikts iepirkums kursiem trīs jaunās jomās
 
 
No jūnija MASOC Apmācību projektā pēc uzņēmumu intereses veikts iepirkums kursiem trīs jaunās jomās:
 
- Mārketings un tirdzniecība
- Biznesa vadība
- Kvalitātes nodrošināšana un vadība
 
 
 

Trīs jaunās mācību jomas pasniegs SIA Komunikāciju darbnīca.

ŠEIT detalizēti lejupielādei un zemāk mazliet īsāka informācija par jaunajām apmācībām.

Programmas ir sadalītas moduļos, katrs modulis ilgst 1 dienu (8h).

Starp moduļiem ieteicams 2 nedēļu pārtraukums, kura laikā dalībnieki strādā ar mācībās apgūtajām metodēm / rīkiem, veicot uzlabojumus / ieviešot pārmaiņas ikdienas darbā, sniedzot atgriezenisko saiti pasniedzējam par paveikto.

Uzņēmums pēc nepieciešamības var realizēt visus moduļus vai, pirms mācībām ar mācību vadītāju izrunājot esošo situāciju, grūtības un vēlmes, izvēlēties atbilstošākos moduļus savu darbinieku apmācībām.

Pēc mācībām ir atgriezeniskā saite par mācību norisi un ieteikumi tālākai rīcībai mācībās apgūto prasmju pielietošanai.

Pēc biznesa vadības un kvalitātes vadības mācībām iesakām dalībnieku prezentācijas - kādi uzlabojumi tika veikti mācību laikā, mērķi, ko plāno sasniegt viena gada laikā (t.sk. izmērāms un terminēts rīcības plāns nosprausto mērķu sasniegšanai).

APMĀCĪBU JOMA - MĀRKETINGS UN TIRDZNIECĪBA

Programma Nr.1

Praktisks seminārs “Darbinieku produktivitātes un motivācijas paaugstināšana ražošanas uzņēmumā”, 3 moduļi, katrs 8h

Praktiskas mācības ar mērķi pilnveidot prasmes darbam ar klientiem / sadarbības partneriem (gan strādājot attālināti, gan tiekoties klātienē), iekļaujot klientu izpētes un analīzes procesu, darbu ar dažādu tipu klientiem (tai skaitā “grūtiem” klientiem), darbu ar dažādām problēmsituācijām. Mācību laikā strādājam pie sarunas struktūras (situācijas izzināšana, argumentācija, piedāvājuma prezentācija, darbs ar iebildumiem, virzīšana uz lēmumu), lietišķo pārrunu principiem un ilgtermiņa attiecību veidošanas.

Programma Nr 2

Praktisks seminārs “Rezultatīvu sarunu vešanas prasmes lielos darījumos un ilgtermiņa attiecībās. SPIN modelis”, 3 moduļi, katrs 8h

Praktiskas mācības darbiniekiem ar zināšanām un pieredzi, strādājot ar klientiem / sadarbības partneriem.

Mācību mērķis ir apgūt padziļinātas darījumu pārrunu prasmes,iekļaujot izpratni par pirkšanas ciklu, dažādām stratēģijām un taktikām darbam situācijās, kad lēmumu ietekmē vairāki cilvēki, būtiskām atšķirībām lielos un mazos darījumos, pārrunu analīzes metodēm. Mācību laikā strādājam pie vajadzību izraisīšanas un attīstīšanas metodēm (SPIN modelis – lai veidotu klientam vajadzību pēc pārmaiņām), argumentiem, priekšrocībām un ieguvumiem, prasmes runāt klienta vērtību valodā.

Programma Nr.3

Praktisks seminārs “Prezentācijas prasmju un pieaugušo apmācības kompetenču pilnveidošana, sekmējot uzņēmuma darbinieku efektivitāti”, 4 moduļi, katrs 8h

Praktiskas mācības gan iekšējo treneru apmācību prasmju pilnveidei, veicot apmācības grupās vai individuāli trenējot darbiniekus, iekļaujot dažādas mācību metodes, aktivitāšu veidus un to iedarbību uz auditoriju, apmācību dalībnieku uztveres īpatnības, mācību sagatavošanu konkrētai mērķauditorijai (tai skaitā mācību standartu veidošanu, mācību uzlabošanas iespējas) un apmācību vadīšanu, darbu ar “grūtiem” dalībniekiem un atgriezeniskās saites iegūšanu.

Gan prezentācijas prasmju pilnveidošanu, lai uzstāšanās būtu pārliecinošas, iekļaujot prezentācijas sagatavošanu (vizuālā informācija: saturs, uztveramība), apkārtnes, telpas, uzskates materiālu sagatavošanu, prezentācijas mērķus, struktūru un plānu, lampu drudža un citu grūtību pārvarēšanu, auditorijas uzmanības noturēšanas veidus, darbu ar jautājumiem, problēmām, iebildumiem, arī „grūtiem” dalībniekiem.

APMĀCĪBU JOMA – BIZNESA VADĪBA

Praktisks seminārs “Biznesa vadības metodes un rīki efektīvas uzņēmuma darbības nodrošināšanai”, 4 moduļi, katrs 8h

Praktiskas mācības dažādu līmeņu vadītājiem ar mērķi pilnveidot prasmes darbā ar padotajiem, kā arī efektīvai individuālā darba organizēšanai, iekļaujot līdera lomu uzņēmuma attīstīšanā (efektivizējot procesus un ieviešot inovācijas), vadītāja funkcijas, būtiskākās prasmes, mērķus, motivāciju un atbildību, plānošanu un laika ekonomiju, darba procesu analīzi dažādās vidēs, komandas veidošanu un attīstību, funkciju un darbu deleģēšanu, darbinieku motivēšanu, jaunumu, pārmaiņu ieviešanu un pārmaiņu vadību, kā arī sapulču vadību.

APMĀCĪBU JOMA – KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA UN VADĪBA

Praktisks seminārs “Kvalitātes nodrošināšana un procesu vadība (LEAN)”, 2 moduļi, katrs 8h

Praktiskas mācības gan vadītājiem, gan darbiniekiem ar mērķi radīt izpratni par iespēju strādāt efektīvāk, izmantojot LEAN rīkus / metodes ikdienas darbā un apgūt tšo rīku un metožu pielietojumu. Mācībās strādājam ar LEAN metodēm un rīkiem 5S ieviešanai, zudumu identificēšanai un novēršanai, procesu plūsmas analizēšanai un pilnveidošanai, problēmu cēloņu noteikšanai, snieguma vadības sistēmas ieviešanai (KPI, “baltās tāfeles”, problēmu risināšanas tehnikas, 5 minūšu sapulces). Apgūstam SWOT analīzi (tai skaitā plāna izveide uzlabojumu veikšanai) un SMART principu (mērķu uzstādīšana un īstenošana atbilstoši prioritātēm).

SIA KOMUNIKĀCIJU DARBNĪCA
serviss@kdarbnica.lv
+371 2940 3615, +371 6745 7444
 
! Par dalību Apmācību projektā saņemot līdzfinansējumu darbinieku apmācībām
sazinieties ar MASOC Apmācību projekta vadītāju
Gita Gurtiņa
gita.gurtina@masoc.lv
+371 2926 6731

Pilns Apmācību projekta iepirkto kursu saraksts skatāms ŠEIT lejupielādei un mūsu mājas lapā šeit: https://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/apmacibu-projekts
 

Atgriezties uz sarakstu