SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” pētījumu īstenošanas otrais ceturksnis (jūlijs-septembris 2019)

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” realizē projektu „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/008 saskaņā ar 10.05.2019. noslēgto Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.2.1.1/18/A/008. Laika posmā no 2019.gada jūlija līdz septembrim centrā pētniecības projektos paveiktais:

1.1

SIA “PERUZA” īstenotajā pētniecības projektā “Procesa izpēte un prototipa izveidošana sadzīves atkritumu tūlītējas dalītas šķirošanas konteinerstacijai ar lokāli un attālināti vadītu robotmanipulatoru pielietojumu un izvietojumu daudzdzīvokļu māju pagalmos” laika posmā no 01.07.2019 – 30.09.2019 pētījumā veiktas dažādu sadzīves atkritumu masu un to salikumu morfoloģiskās izpētes, atkritumu veidu zināmo atdalīšanas paņēmienu analīze, vaļēji sabērtu atkritumu atdalīšanas veidu izpēte; atkritumos pieejamo objektu materiālu izpēte, to satveršanai un pārvietošanai zināmo orgānu un paņēmienu izpēte un paņēmienu novērtējumi ir sagatavojuši pamatu projektā iecerēto prototipu konstruktīvā un funkcionālā risinājuma robežlielumu noteikšanai. Salīdzināti zināmie paņēmieni un instrumentu kopa, pārbaudītas jaunu paņēmienu hipotēzes un to prototipi, izveidota  risinājumu matrica  piemēroto paņēmienu un instrumentu izvēlei Latvijā pieejamo atkritumu efektīvai atdalīšanai.

1.2

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu. Otrajā projekta īstenošanas ceturksnī tika strādāts pie iepirkuma  izsludināšanas - materiālu izpēte, pamatojoties uz prasībām. Prasību sastādīšanā tika iesaistīti Latvijas universitāšu zinātnieki un pētnieki. Šī procesa laikā tika konstatēts, ka nav iespējams definēt prasītā materiāla galveno parametru – temperatūras robežas, jo tas tiks pielietots metināšanas procesos. Līdz ar to tika pieņemts lēmums veikt papildus iepirkumu termisko procesu izpētei metināšanas operāciju laikā. Šobrīd notiek darbs ar specifikācijas izstrādi un tiks veikta papildus iepirkuma izsludināšana.

1.3

SIA “GRANĪTS'' pētniecības projekta Nr. 1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” ietvaros laika posmā līdz 30.09.2019. ir  pabeigts darbs pie a) 1,25 mm biezas “šķībās“ eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa un b) 1,25 mm biezas standarta eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa tehnisko rasējumu izstrādes.

Šajā periodā tika pabeigts darbs arī pie iepakošanas iekārtas tehnisko rasējumu izstrādes un uzsākts darbs pie prototipa izgatavošanas.

2.1

AS “KEPP EU” un SIA “Procesu analīzes centrs” īstenotā pētniecības projekta 2.1 “Procesu izpēte un optimizēta elektronu stara sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai” ietvaros otrā projekta īstenošanas ceturkšņa ietvaros tika  izstrādāts elektronu staru sildītāja primārais dizains, kas ietvēra visus papildu elementus, ko paredz projekts Nr. 2.1 “Tehnoloģisko pētījumu ieviešana un optimizēta katodstaru sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai”. SIA “PAIC”

zinātnieki uzlaboja iepriekš izstrādāto produkta matemātisko modeli, ņemot vērā ieviestos blokus. Tas ļāva veikt izmaiņas un pabeigt elektronu staru sildītāja principiālās konstrukcijas izveidi ar staru tīrīšanas, ar magnētiskās seperācijas metodi,

un gāzes attīrīšanas, gāzu dinamiskajā logā, blokiem. Uzsākti darbi pie produkta piesaustes iekārtas kamerai un darba projektēšanas dokumentācijas sagatavošanai.

2.3

SIA “Skonto Concrete Cladding” īstenotā pētniecības projekta 2.3 “Metāla rāmja izstrāde ķieģeļu imitācijas plātņu stiprināšanai” līdz 30. septembrim ir eksperimentēts ar GRC un metāla rāmja savienojošo elementu max soļa noteikšanu, kas pietiekams nepieciešamo slodžu nodrošināšanai. Strādāts pie speciālas sistēmas, lai ar katru nākamo paneli nosedz iepriekšēja stiprinājuma vietas, lai tās nebūtu redzamas. Strādāts pie sistēmas, lai katrs panelis būtu regulējams visās 3 plaknēs. Iesākts izstrādāt GRC receptūru.

3.1

SIA “HYGEN” īstenotā pētniecības projekta “Šķidrā virzuļa tehnoloģijas papildiespēju izpēte un integrācija ar mērķi izstrādāt un demonstrēt ekonomiski efektīvu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu” īstenošanas otrā ceturkšņa laikā tika modificēts pētnieciskais stends pēc definētajiem parametriem, tehniskās specifikācijas un uzdevumiem, lai ļautu veikt nepieciešamos pētījumus. Uz modificētā pētnieciskā stenda tika testētas dažādas šķidrā virzuļa tehnoloģijas iespējas, turpinot 1. aktivitātē iesākto darbu, ieskaitot jaunas metodes šķidrā virzuļa tehnoloģijas iespējai strādāt pie paaugstinātas šķidrā virzuļa kustības gāzes kompresijas diapazonā no 25 mbar līdz 200 bar. Tika arī ņemti vērā to pētījumu rezultāti, kas tika iegūti pētot tehnoloģijas iespējas saspiest gāzi pie dažādiem ieejas spiedieniem, pie režīmiem kā kompresijai, uzkrāšanai un padevei (izspiešanai). Attiecīgi modificējot testēšanas stendu un testējot pētījumā izvirzītās hipotēzes, projekta personāls atklāja jaunas metodes šķidra virzuļa tehnoloģijas iespējai strādāt pie paaugstinātas šķidrā virzuļa kustības gāzes kompresijas diapazonā no 25 mbar līdz 200 bar, sasniedzot aktivitātes mērķi. Šo metožu kombinācija ar 1.aktivitātē atklātajām metodēm ir pamats tam, lai izstrādātu ekonomiski efektīvu, funkcionāli ērtu un drošu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu. Līdz ar to šīs aktivitātes laikā iegūtie rezultāti kalpo par pamatu tam, lai kā nākamais solis projekta ietvaros tiktu izstrādāts komerctransportu saspiestās dabas gāzes uzpildes iekārtas prototips.

3.2

SIA “UAVFACTORY” īstenotā pētniecības projekta “Pingvīna C bezpilota lidaparāta optimizācija produkta attīstībai” ietvaros 2019.gada trešajā ceturksnī tika veikti dizaina darbi, lai izstrādātu jaunu ģeometrisko formu, ievērojot smaguma centra nosacījumus, par 3,5 kg palielinātās lietderīgās kravas novietojumu, par 25% ietiepīgākas degvielas bākas izmērus un citu funkcionālo mezglu novietojumu un izmērus. Fizelāžas formas izpēte: – radīta jauna ģeometriska forma fizelāžai, kas nodrošina smaguma centra parametrus, kas ir nepieciešami stabilitātes prasībām un automātiskai kontroles sistēmai.

3.3

SIA “Rail Systems” pētījuma “Jaunas dzelzceļa platformas konstrukcijas izgatavošanas tehnoloģiskā procesa un prototipa izstrāde puspiekabju un konteineru uzkraušanas/nokraušanas nodrošināšanai un pārvadāšanai” ietvaros 2019.gada trešajā ceturksnī tika strādāts pie vagonu platformas prototipa virtuāla modeļa. Modeļa izstrādi plānots pabeigt 2019.gada novembrī - decembrī.

4.1

SIA “ROBOEATZ” un SIA “MAK IT” īstenotā pētniecības projekta “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde” ietvaros 2019. gada trešajā ceturksnī veikta informācijas sistēmas un automatizācijas komponenšu apzināšana un izveidots nepieciešamais skelets. Veikts pētījums un uzsākta eksperimentālā izstrāde pie rokas un katla kontroles - drošas komandu nodošanas un komandu strukturēšanas.

4.2

SIA “PERUZA” un SIA “WeAreDots” īstenotā pētniecības projekta “Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei” ietvaros laika posmā no 01.04.-30.09. veikta pārtikas industrijas analīze un identificētā automatizācijai pakļaujamā ķēdes posma – izlietotā iepakojuma šķirošana pārstrādei un atkārtotai izmantošanai padziļināta izpēte, šķirošanas prasību un problemātikas identificēšana.  Izpētīti produkti, materiāli un to īpašības.    Izpētīti paņēmieni un instrumenti, lai noteiktu visiespējamāk piemēroto paņēmienu un instrumentu kopu produktu efektīvai atdalīšanai.  Izstrādāta mašīnmācīšanās plūsmas vispārējā arhitektūra un principi.    Definētas prasības robotmanipulatoru operatīvās vadības signālu apakšsistēmai.    Definētas prasības saistītajiem robotmanipulatoru darbināšanas vides konteksta izgūšanas sensoriem.

Uzsākts darbs pie mašīnmācīšanās plūsmas  izveides, testa datu kopas objektu apzināšanas, ņemot vērā iepakojumu materiālu fizikālās un vizuālās īpašības.

Uzsākta robotizetu risinājumu apstākļiem piemērotu piedziņu un to vadību zināmo risinājumu izpēte un kritika. Sensoru sistēmu optimālas sadarbības nodrošināšanas esošo, zināmo risinājumu izpēte un dažādu materiālu satvērēju esošo zināmo risinājumu izpēte un kritika.

4.3

SIA "AB METAL" un SIA "Astra prima" īstenotā projekta “Inovatīva mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru izstrāde retroperitoneālai pieejai mugurkaula ķirurģijā” ietvaros 01.07.2019.-30.09.2019. izstrādāta mugurkaula starpskriemeļu diska implanta koncepcija un ražošanas tehnoloģija. Ir uzražots pirmais implanta prototips no titāna.

4.5

Uzsākts AS “KEPP EU”, Latvijas Universitātes un AS “ALFA RPAR” pētījums “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm izmantošanai vājstrāvas un lieljaudas mikroelektronikas cietvielu ierīcēs”.


Atgriezties uz sarakstu