SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” pētījumu īstenošana (oktobris-decembris 2019)

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” realizē projektu „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/008 saskaņā ar 10.05.2019. noslēgto Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.2.1.1/18/A/008. Laika posmā no 2019.gada oktobrim līdz decembrim centrā pētniecības projektos paveiktais:

1.1

SIA “PERUZA” īstenotajā pētniecības projektā “Procesa izpēte un prototipa izveidošana sadzīves atkritumu tūlītējas dalītas šķirošanas konteinerstacijai ar lokāli un attālināti vadītu robotmanipulatoru pielietojumu un izvietojumu daudzdzīvokļu māju pagalmos” laika posmā no 01.10.2019 – 31.12.2019 konstatēts, ka  nepieciešams optimizēt pielietojamo sensoru un manipulatoru kombināciju. Manipulatoru sadaļā esam konstatējuši tirgū pieejamo rūpnieciski ražoto robotmanipulatoru raksturīgo koordinātu darbības precizitāti milimetru desmitdaļās, kas ir daudz augstāka nekā daudzos rūpnieciskos pick-and-place  uzdevumos nepieciešama precizitāte.

1.2

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu. 2019.gada ceturtajā ceturksnī tika veikti konduktora pamatbāzes pētījumi, pēc kuriem izgatavots pirmais prototips.

1.3

SIA “GRANĪTS pētniecības projekta Nr. 1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” ietvaros laika posmā līdz 31.12.2019. ir uzsākts darbs pie 1,25 mm biezas “šķībās“ eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes un turpināts darbs pie iepakošanas iekārtas prototipa izgatavošanas.

1.6

2019.gada novembrī uzsākts SIA “Preco” pētījums “Augstas ražības, slēgta tipa lentas transportieru ar aspirācijas sistēmu prototipu izstrāde SIA “Preco””. Līdz decembra beigām veikta lentas transportiera ražības, jaudas, gultņu, lentas u.c. komponenšu stiprības/resursa aprēķini.

2.1

AS “KEPP EU” un SIA “Procesu analīzes centrs” īstenotā pētniecības projekta 2.1 “Procesu izpēte un optimizēta elektronu stara sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai” ietvaros trešā projekta īstenošanas ceturkšņa ietvaros projekta partneriem – PAIC – izsniegti lēcu magnētisko un ģeometrisko raksturlielumu dati. Posma gāzes dinamiskā loga (GDL) bloka apvienošana ar magnētiskās separācijas bloku (MS) ietvaros notiek darbs pie iepriekš izstrādātā GDL apguves uz VU 3 iekārtas. Sistēma ir uzstādīta, ir nodrošināti apmierinoši GDL vakuumēšanas apstākļi, iegūti paraugi ar skābekļa saturu 0,14-0,23 ppma kausējuma atlikumos, kas atbilst iepriekš sasniegtajam līmenim eksperimentālajos procesos.

2.3

SIA “SKONTO Concrete Cladding” īstenotā pētniecības projekta 2.3 “Metāla rāmja izstrāde ķieģeļu imitācijas plātņu stiprināšanai” līdz 2019.gada 31. decembrim ir veikta literatūras izpēte par metālu izmantošanu gan iebetonēšanai, gan rāmja izveidei, kas nesaskaras ar betonu. Apzināti iespējamie metāla rāmja un savienojumu veidi un formas. Izveidot 3D modelis metāla rāmjiem savienojumā ar GRC (stikla šķiedru armēta betona) paneļiem. Veikti aprēķini, lai optimizētu stiprinājumu un rāmju soli racionālam materiāla patēriņam.  Iesākta GRC receptūras ar ķieģeļu struktūru izstrāde.

3.1

SIA “HYGEN” īstenotā pētniecības projekta “Šķidrā virzuļa tehnoloģijas papildiespēju izpēte un integrācija ar mērķi izstrādāt un demonstrēt ekonomiski efektīvu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu” ietvaros 2019.gada pēdējā ceturksnī veikta topošā dabasgāzes uzpildes iekārtas prototipa komponentu/elementu eksperimentālā izstrāde, iegāde, testēšana un optimizēšana: tika izstrādāti un notestēti dažādi siltummaiņa varianti, tika izstrādāta multi-funkcionālā vārsta uzlabotā versija, uzlabotās konstrukcijas multi-vārsti tika uzstādīti kompresijas cilindru kaklos un veiksmīgi notestēti, tika izstrādāta uzpildes iekārtas prototipa rāmja konstrukcija, tika piemeklēti, notestēti un uzstādīti jauni uzkrājuma cilindru noslēdzošie vārsti un citi prototipa komponenti, tika izveidots ārējais elektriskais skapis un tika izstrādāts prototipa komponentu izvietojums.

3.2

SIA “UAVFACTORY” īstenotā pētniecības projekta “Pingvīna C bezpilota lidaparāta optimizācija produkta attīstībai” ietvaros 2019.gada ceturtajā ceturksnī veikta fizelāžas formas izpēte: atbilstoši jaunajai fizelāžas formai, uzprojektētas un saražotas fizelāžas korpusa un rotējošā deguna vākuma formēšanas veidnes, degvielas formas optimizācija: radīta jauna bākas ģeometriskā forma, bākas ietilpība palielināta par 40% [mērķis 25%], kas ļaus lidot ilgāk. Uzsākti darbi pie degvielas sistēmas optimizācijas un jauna degvielas sūkņa moduļa projektēšanas atbilstoši laika grafikam.

3.3

SIA “Rail Systems” pētījuma “Jaunas dzelzceļa platformas konstrukcijas izgatavošanas tehnoloģiskā procesa un prototipa izstrāde puspiekabju un konteineru uzkraušanas/nokraušanas nodrošināšanai un pārvadāšanai” ietvaros 2019.gada ceturtajā ceturksnī izstrādāts detalizēts eksperimentālās vagonu platformas prototipa virtuālais modelis.

4.1

SIA “ROBOEATZ” un SIA “MAK IT” īstenotā pētniecības projekta “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde” ietvaros 2019. gada trešajā ceturksnī turpināts darbs pie konkrētu automatizācijas komponenšu noteikšanas, jo iepriekš tika noteikti principiālie risinājumi, tomēr, turpinot pētījumu radās diskusija par konkrētu sistēmu (gan programmēšanas valodu, gan ražotāju programnodrošinājuma) priekšrocībām un trūkumiem, kuras šobrīd tiek risinātas.

Paralēli tiek veikta prototipa izbūve, kas daļēji tiek veikta pašu spēkiem un tiek gatavots iepirkums komponentēm, kuras paša uzņēmuma spēkiem nav iespējams izgatavot.

4.2

SIA “PERUZA” un SIA “WeAreDots” īstenotā pētniecības projekta “Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei” ietvaros laika posmā no 01.10.-31.12. konstatēts, ka  nepieciešams optimizēt pielietojamo sensoru un manipulatoru kombināciju. Manipulatoru sadaļā uzņēmums konstatējis tirgū pieejamo rūpnieciski ražoto robotmanipulatoru raksturīgo koordinātu darbības precizitāti milimetru desmitdaļās, kas ir daudz augstāka nekā daudzos rūpnieciskos pick-and-place  uzdevumos nepieciešamā precizitāte.

4.3

SIA "AB METAL" un SIA "Astra prima" īstenotā projekta “Inovatīva mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru izstrāde retroperitoneālai pieejai mugurkaula ķirurģijā” ietvaros 01.10.2019.-31.12.2019. izstrādāta mugurkaula starpskriemeļu diska implanta, tam paredzēto instrumentu un retraktoru sistēmas koncepcija. Uzražoti dažādu veidu implanta prototipi un to komponentes testu veikšanai.

4.4

2019.gada oktobrī uzsākts SIA "AB METAL" un SIA “MarTo Logistis” pētījums “Modulāro skeletona kamanu izstrāde”. Izstrādāta modulāros skeletona kamanu vīzija un koncepcija. Tika uzražoti pirmie garenbanšu prototipi.

4.5

Uzsākts AS “KEPP EU”, Latvijas Universitātes un AS “ALFA RPAR” pētījums “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm izmantošanai vājstrāvas un lieljaudas mikroelektronikas cietvielu ierīcēs”. Veikti darbi, kas saistīti ar pirmā posma realizāciju “Silīcija monokristālu audzēšanas tehnoloģijas izstrāde, kuru diametrs ir 100 mm, lai izmantotu mazjaudas un jaudas mikroelektroniskajās cietās ierīcēs”. 2019. gada oktobrī un decembrī izaudzēti 78 mm diametra kristāli no sākotnējiem stieņiem, kuru diametrs ir 72 mm. Izstrādāts kausēšanas induktors sākotnējo stieņu apstrādei ar diametru 100 mm. No sākotnējiem stieņiem, kuru diametrs ir 102-103 mm, ir izaudzēti monokristāli, kuru diametrs ir 65 -66 mm. Audzējot silīcija monokristālus, kuru diametrs ir 85–92 mm, no sākotnējiem stieņiem ar diametru 102 –103 mm, tika iegūti atsevišķie monokristāli, bet lielākoties procesi beidzas avārijas stāvoklī.

4.6

Uzsākts SIA “ROBOEATZ” un SIA “MAK IT” pētījums “Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidota suvide iekārta ar telemetrisku parametru nolasīšanu”. Pēc pārrunām ar zinātniekiem, konstatēts, ka sākotnēji jāveic praktiski pētījumi, jo, lai veiktu ūdens plūsmu simulācijas, nepieciešami izejas dati, kurus šobrīd nav pieejami. Pieņemts lēmums izveidot izmēģinājuma stendu un šobrīd norit darbi pie tā izveides.


Atgriezties uz sarakstu