SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” pētījumu īstenošana (janvāris - marts 2020)

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” realizē projektu „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/008 saskaņā ar 10.05.2019. noslēgto Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.2.1.1/18/A/008.

Laika posmā no 2020.gada janvāra līdz martam pētniecības projektos paveiktais:

1.1.
SIA “PERUZA” īstenotajā pētniecības projektā “Procesa izpēte un prototipa izveidošana sadzīves atkritumu tūlītējas dalītas šķirošanas konteinerstacijai ar lokāli un attālināti vadītu robotmanipulatoru pielietojumu un izvietojumu daudzdzīvokļu māju pagalmos” 2020.gada pirmajā ceturksnī veiktas eksperimentu sērijas ar dažādiem polimēru spektrālas analīzes metodēm. Vislabāk piemērotos rezultātus izdevās iegūt ar hiperspektrālo analīzi, kas papildināta ar sarežģītu attēlu matemātiskas apstrādes modeli. Lai gan lielāko daļu sadzīves atkritumu objektu var atpazīt un atšķirot ar vienkāršākiem datorredzes paņēmieniem, polimēru materiāli bieži rada izaicinājumus tos pareizi atpazīt. Īpaši problemātiski ir PET grupas materiāli, tādi kā pamatkompozīcija, PET-G un PET SHEET, kam ir tuvas optiskas īpašības. Jaunā pielietotā metode ļauj risināt šos sarežģītos uzdevumus un veidot stabili strādājošus šķirošanas risinājumus.

Problēmas sadzīves atkritumu šķirošanā rada liela izmēra plakani objekti kā plēves, papīrs, tekstīlijas. Eksperimentālās izstrādes gaitā tiek veidotas vairākas palīgierīces, kas veic minēto plakano objektu priekšatšķirošanu, tādejādi uzlabojot vērtīgo otrreizējo izejvielu atgūšanu.

Veidojot optimālus atkritumu risinājumu iekārtu salikumus, ir konstatēts, ka optimāli ir kombinēt atvieglotas konstrukcijas robotmanipulatorus ar attīstītām sensoru un datorvadības sistēmām, tāpēc ir uzsākta šāda atvieglota manipulatora konstruēšana.

1.2.
Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu. 2020.gada pirmajā ceturksnī tika izgatavots universāls konduktora prototips vertikālam lentzāģim. Veikts universālā locīšanas konduktora salikšanas tests no standarta elementiem (izmantojot 3D metināšanas galdu), priekšrocību un trūkumu analīze. Uzsākta 3D modeļa izstrāde universālajam locīšanas konduktoram. Veikts universālā metināšanas konduktora salikšanas tests no standarta elementiem (izmantojot 3D metināšanas galdu), priekšrocību un trūkumu analīze.

1.3.
SIA “GRANĪTS pētniecības projekta Nr. 1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” ietvaros laika posmā līdz 31.03.2020. turpināts darbs pie 1,25 mm biezas “šķībās“ eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes, kā arī turpināts darbs pie iepakošanas iekārtas prototipa izgatavošanas.

1.6.
2019.gada novembrī uzsākts SIA “Preco” pētījums “Augstas ražības, slēgta tipa lentas transportieru ar aspirācijas sistēmu prototipu izstrāde SIA “Preco””. Līdz 2020.gada marta beigām veikta lentas transportiera aspirācijas sistēmas 3D modeļa izstrāde.

2.1.
AS “KEPP EU” un SIA “Procesu analīzes centrs” īstenotā pētniecības projekta 2.1 “Procesu izpēte un optimizēta elektronu stara sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai” ietvaros piemaisījumu atomu transporta modelis tika papildināts ar mijiedarbību ar sieniņām un procesa gāzes molekulām. Tika veikti daļiņu pārneses aprēķini elektronu staru noliekšanas sistēmā un parādīts, ka optimizētās sistēmas efektivitāte ir lielāka pie zemāka gāzes spiediena.

2.3.
SIA “Skonto Concrete Cladding” īstenotā pētniecības projekta 2.3 “Metāla rāmja izstrāde ķieģeļu imitācijas plātņu stiprināšanai” līdz 2020.gada 31. martam tiek veikta GRC receptūras izstrāde, lai uzlabotu GRC mehāniskās īpašības un mainot dažādu pigmentu daudzumu. Iegūta toņu plate, lai uzražotu konkurētspējīgus GRC paraugus ar ķieģeļu struktūru.  Tiek veikti mehānisko īpašību testi pigmentētiem paraugiem, lai noskaidrotu pigmenta ietekmi uz GRC īpašībām. Izvērtētas sagatavoto receptūru tehnoloģiskās īpašības, piemēram, plūstamība, masas izstrādes laiks un konsistence.

3.1.
SIA “HYGEN” īstenotā pētniecības projekta “Šķidrā virzuļa tehnoloģijas papildiespēju izpēte un integrācija ar mērķi izstrādāt un demonstrēt ekonomiski efektīvu saspiestās dabas gāzes viedo komerctransportu uzpildes iekārtu” ietvaros ceturtajā projekta ceturkšņa laikā tika veikta Alpha prototipa eksperimentālā izstrāde, testēšana un optimizēšana Beta prototipa eksperimentālā izstrāde, iekšējā testēšana un optimizēšana, uzstādīšana un demonstrācija.

3.2.
SIA “UAVFACTORY” īstenotā pētniecības projekta “Pingvīna C bezpilota lidaparāta optimizācija produkta attīstībai” ietvaros 2020.gada 1. ceturksnī tika veikti projekta darbi: Degvielas tvertnes optimizācija: – Atbilstoši jaunās bākas formai, uzprojektēta un saražots bākas veidne, izgatavoti un notestēti bākas paraugi, atstrādāta bākas ražošanas tehnoloģija. Darbs pie degvielas tvertnes optimizācijas pilnībā pabeigts.

Uzsākti darbi pie degvielas sistēmas optimizācijas, tika izgatavoti un notestēti jaunās degvielas sistēmas elementi, nodefinēts uzdevums jaunā degvielas sūkņa moduļa projektēšanai atbilstoši laika grafikam. Tiek veikti priekšdarbi dzinēja integrācijai fizelāžā.

3.3.
SIA “Rail Systems” pētījuma “Jaunas dzelzceļa platformas konstrukcijas izgatavošanas tehnoloģiskā procesa un prototipa izstrāde puspiekabju un konteineru uzkraušanas/nokraušanas nodrošināšanai un pārvadāšanai” ietvaros uzsākts tehniskās dokumentācijas sagatavošanas darbs.

4.1.
SIA “ROBOEATZ” un SIA “MAK IT” īstenotā pētniecības projekta “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde” ietvaros 2020. gada 1.ceturksnī veikti funkcionālā prototipa konstruēšanas darbi, pētot salāgošanas iespējas ar esošajām komponentēm, veicot uzlabojumus efektivitātes palielināšanai un testēta saderība.

4.2.
SIA “PERUZA” un SIA “WeAreDots” īstenotā pētniecības projekta “Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei” ietvaros laika posmā no 01.01.2020. – 30.03.2020. veidota piemērotu datorredzes un manipulatoru sistēmu kombinēšana un to veiktspējas pārbaude, optimālu salikumu definēšana. Uzsākta, eksperimentālas dažādiem uzdevumiem piemērotas, konteineršūnas izveide.

Veikta mobilās šķirošanas stacijas prototipa  sensoru testēšana un regulēšana. Tika sagatavoti eksperimenta iepakojuma paraugi un tie klasificēti atbilstoši definētajai klasifikācijas shēmai,  kā arī tika sagatavota testa datu kopa. Uzsākta tīmekļa servisu robotmanipulatoru vadības signālu ģenerēšanai un nodošanai izstrāde.

Ņemot vērā iegūtos pētījumu rezultātus to, kā veidojama optimizēta sensoru un manipulatoru sistēma, ir uzsākta jauna vienkāršota manipulatora izveide, pēc kura izgatavošanas tiks veikta visu mehānisko un mehatronisko sistēmu montāža un testēšana sadarbībā ar galveno vadošo sistēmas datoru un attālinātiem operatoriem.

Veidojot optimālus atkritumu risinājumu iekārtu salikumus, ir konstatēts, ka optimāli ir kombinēt atvieglotas konstrukcijas robotmanipulatorus ar attīstītām sensoru un datorvadības sistēmām, tāpēc ir uzsākta šāda atvieglota manipulatora konstruēšana.

4.3.
SIA "AB METAL" un SIA "Astra prima" īstenotā projekta “Inovatīva mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru izstrāde retroperitoneālai pieejai mugurkaula ķirurģijā” ietvaros 01.01.2020.-31.03.2020. Izstrādāts mugurkaula starpskriemeļu diskam paredzēto instrumentu dizains. Ir uzražoti pirmo instrumentu prototipi.

4.4.
2019.gada oktobrī uzsākts SIA "AB METAL" un SIA “MarTo Logistis” pētījums “Modulāro skeletona kamanu izstrāde”. 01.01.2020.-31.03.2020. Radītas modulāro kamanu vizualizācijas un rasējumi. Izstrādāti dažādas konfigurācijas un materiālu kamanu rāmja komponenšu prototipi un analizēti ledus trasē veikto testu rezultāti.

4.5.
Uzsākts AS “KEPP EU”, Latvijas Universitātes un AS “ALFA RPAR” pētījums “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm izmantošanai vājstrāvas un lieljaudas mikroelektronikas cietvielu ierīcēs”. 2020. gada janvārī – martā tika veikts darbs, lai uzlabotu monokristālu audzēšanas tehnoloģiju. Tika uzstādīti ģeneratoru elementi ar zemu drošību. Ķīnā pasūtītās preces ar lielu nokavēšanos tika saņemtas martā.

Tehnoloģiskā līnija papildu un vadības operāciju ieviešanai atsevišķu kristālu ražošanā ir pilnībā samontēta, un tās ieviešana tiek plānota otrajā ceturksnī. Monokristāli nodoti testēšanai saskaņā ar plānu.

4.6.
Uzsākts SIA “ROBOEATZ” un SIA “MAK IT” pētījums “Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidota suvide iekārta ar telemetrisku parametru nolasīšanu”. 2020. gada 1.ceturksnī uzsākti testi efektīvai caurplūdes sildīšanas nodrošināšanai speciāli tam izveidotā stendā. Uzsākts darbs pie principiālās konstrukciju uzbūves rasējumiem.


Atgriezties uz sarakstu