Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” apstiprinātie pētniecības projekti

2019. gada jūlijā projektā „Mašīnbūves kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/008) tiek īstenoti 9 nozares un 3 starpnozaru pētniecības projekti.

Saskaņā ar pirmajiem līguma grozījumiem papildus apstiprināti četri nozares pētījumi visos pētniecības virzienos, savukārt SIA “Controlit Factory” pētniecības projekts Nr. 2.2 netika uzsākts un attiecīgi izslēgts no projekta.

Automatizētu inženiersistēmu ražošanas tehnoloģijas

Pētniecības projekts 1.4 “Inovatīvas sistēmas izstrāde tvaiku rekuperācijas iekārtas pārvaldīšanai”

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt modernizētu pārvaldīšanas sistēmu tvaiku rekuperācijas iekārtai (saīsinājumā TRI), kuru varēs izmantot rūpnieciskajos objektos, kas strādā ar šķidro naftas produktu pārkraušanu.

Galvenās pētniecības projekta aktivitātes:

1. Funkcionālo parametru noteikšana inovatīvajai TRI sistēmai.

2. Inženierdokumentācijas izstrāde un analīze atbilstošajai TRI sadarbībā ar zinātnisko - pētniecisko iestādi.

3. TRI pārvaldīšanas sistēmas prototipa izstrāde. Prototipa darbspējas eksperimentāla pārbaude uz stenda.

4. Izmaiņu ieviešana TRI sistēmas pārvaldīšanā saskaņā ar prototipa testēšanas rezultātiem.

5. Kopējās dokumentācijas izstrāde TRI, ņemot vērā izstrādātās inovatīvās iekārtas sistēmas modernizāciju.

Modernizētā TRI pārvaldīšanas sistēma samazinās TRI energopatēriņu un ļaus efektīvāk kontrolēt gaistošos organiskos savienojumus (GOS), atkarība no pārkrautā produkta ātruma, temperatūras un to veida.

Materiālu ražošanas tehnoloģijas

Pētniecības projekts 2.3 “Metāla rāmja izstrāde ķieģeļu imitācijas plātņu stiprināšanai”

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāts metāla rāmja un uz tā stiprināta ķieģeļu imitācijas plātnes prototips. Pētījuma laikā plānots veikt tehnoloģiskā procesa izstrādi, pētīt metāla rāmja savienojuma iespējas ar nesošām ēkas sienām, nodrošinot iespēju pielāgot (regulēt) rāmi ēkas sienu deformācijai, izstrādāt ķieģeļu imitācijas plātņu masas stiprinājuma vietu risinājumus, novērtēt metāla rāmja un plātņu fizikāli mehāniskās īpašības, kā arī izveidot īpašu slēptu plātņu stiprinājuma veidu pie ēkas, lai tas nebūtu redzams no fasādes puses  u.c.  Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt divu veidu ķieģeļu imitācijas plātnes – plātni ar reālu ķieģeļu flīžu virsmu, kas stiprināta pie metāla rāmja ar GRC palīdzību, kā arī  no GRC veidotu ķieģeļu virsmas imitāciju, kurā iestiprināts metāla rāmis. Noslēgumā tiks veikta metāla rāmja un uz tā stiprinātu abu veidu ķieģeļu imitācijas plātnes prototipa atbilstības novērtēšana pēc noteiktiem drošības standartiem. Par novitātēm pētījuma gaitā un sasniegtajiem rezultātiem plānots sniegt informāciju zinātniskajās metālapstrādes un būvniecības jomas konferencēs. Pētījums tiks īstenots piesaistot ārpakalpojuma sniedzējus – pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas (plānota sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti). Pētījuma īstenošanu uzņēmumā nodrošinās augsti kvalificēts personāls, t.sk. doktorants.

Galvenās pētniecības projekta aktivitātes:

  1. izstrādāt metāla rāmi, kas stiprināms pie ēkas nesošās sienas un spēj nodrošināt nepieciešamo slodzi, lai pie tā stiprinātu ķieģeļu imitācijas plātni bez papildus “mehāniskiem” savienojumiem jeb veidojot rāmi ar masu kā vienotu elementu. Plātņu vizuālais izskats tiks nodrošināts identisks mūrētai ķieģeļu sienai. Kopumā konstrukcija uz ēkas veidos vienotu fasādes izskatu, nodrošinot, ka savienojuma vietas ir vizuāli nemanāmas. Pētījuma laikā plānots veikt metāla rāmja konstrukcijas izpēti, tā savstarpējo savienojuma vietu un stiprinājuma pie ēkas optimālākā risinājuma izvēli, nodrošināt nepieciešamos aprēķinus rāmja materiāla izvēlei un konstrukcijas prototipa izstrādei. Metāla rāmja stiprinājums pie ēkas nesošās sienas tiks izstrādāts paredzot iespēju metāla rāmi ar ķieģeļu imitācijas plātni regulēt atbilstoši ēkas sienas deformācijai – pētījuma aktivitāšu ietvaros tiks izstrādāts speciāls kronšteina tipa slēptais risinājums, kas nodrošinās to, ka ķieģeļu plātņu stiprinājums pie ēkas no fasādes puses nav redzams.

veikt pētījumu par abu veidu ķieģeļu imitācijas fasādes plātņu izstrādes iespējām. Vienu no plātnēm plānojas izgatavot no reāla ķieģeļa flīzēm, kas stiprinātas pie metāla rāmja ar GRC palīdzību, bet otru izgatavot no GRC (glass reinforced concrete)   kas iebetonēta pie metāla rāmja. Pētījuma laikā tiks nodrošināta ķieģeļu imitācijas plātņu receptūras izstrāde - tās procesā jārod līdzsvars starp plātņu izmēru (vidēji plātnes lielums paredzams 2 x 3 m), smagumu un izturību, jāpanāk vienmērīgs ķieģeļu sienas efekts. Tiks veikta izpēte par ķieģeļu plātnes adhēzijas nodrošināšanu ar GRC. Paredzēta iespēja nodrošināt plātņu izstrādi L un U formās, tai pat laikā nezaudējot noteikto dizainu. Plānots izstrādāt inovatīvu tehnoloģiju, ķieģeļa flīzes mehāniski stiprinot pie GRC, nodrošinot 100 % garantiju, ka tās neatleks no pamatnes.

Transporta tehnoloģijas

Pētniecības projekts 3.2 “Pingvīna C bezpilota lidaparāta optimizācija produkta attīstībai”

Pētniecības projekta mērķis ir Pingvīna C bezpilota lidaparāta kravnesības palielināšana, nezaudējot lidošanas laiku. Tam nepieciešams veikt projektēšanas, detaļu un dzinēja izstrādes darbus. Rezultātā lidaparāts spēs lidot ilgāk ar smagāku kravu, kas sniegs būtiskas konkurences priekšrocības un attiecīgi arī palielinās pārdošanas apjomus. 

Galvenās pētniecības projekta aktivitātes:

1.         Automātiska rotējoša mehānisma izstrāde – tiks izstrādāts automātisks rotējošais mehānisms ar nestspēju 3,5 kg, lai aizsargātu lietderīgo kravu pie pacelšanās un nolaišanās ar izpletni. Rotācijas ātrums virs 15 grādiem sekundē;

2.         Fizelāžas un dzinēja projektēšana – tiks pilnībā pārprojektēta esošā lidmašīnas fizelāža, kā arī dzinēja modulis;

3.         Degvielas sūkņa optimizācija – tiks izpētītas un pielietotas jaunākās degvielas sūkņu tehnoloģijas, lai nodrošinātu darbību pie temperatūrām virs 50 grādiem pēc Celsija skalas;

4.         Degvielas tvertnes optimizācija – tiks pilnībā pārstrādāts dzinēja modulis un palielināts degvielas tvertnes apjoms (apmēram 25 % izmaiņas);

5.         Fizelāžas tehniski uzlabojumi - tiks izstrādāta inovatīva metode, lai mainītu fizelāžas priekšējo daļu atkarībā no lietderīgās kravas tipa;

6.         Fizelāžas formas izpēte – tiks radīta jauna ģeometriska forma fizelāžai, lai varētu nodrošināt smaguma centra parametrus, kas ir nepieciešami stabilitātes prasībām un automātiskai kontroles sistēmai.

Pētniecības projekts 3.3 “Jaunas dzelzceļa platformas konstrukcijas izgatavošanas tehnoloģiskā procesa un prototipa izstrāde puspiekabju un konteineru uzkraušanas/nokraušanas nodrošināšanai un pārvadāšanai”

Pētniecības projekta mērķis ir projekta ietvaros auto-dzelzceļa intermodālo pārvadājumu veicināšanai un attīstībai plānots izpētīt un izgatavot  prototipu universālai dzelzceļa platformai, ar kuru būtu iespējams pārvadāt auto puspiekabes, konteinerus, pārkraušanā neizmantojot celtņus vai iekrāvējus vai tamlīdzīgu aprīkojumu. Jaunais produkts sniegs ieguldījumu intermodālo pārvadājumu atvieglošanā un pieejamības veicināšanā, būtiski samazinot izmaksas un uzkraušanas/nokraušanas laiku, kā arī atkritīs nepieciešamība ilgstoši uzglabāt puspiekabes un konteinerus speciālajos terminālos un izmantot kraušanas tehniku.


Atgriezties uz sarakstu