SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” pētījumu īstenošana (jūlijs - septembris 2020)

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” realizē projektu „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/008 saskaņā ar 10.05.2019. noslēgto Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.2.1.1/18/A/008.

Laika posmā no 2020.gada jūlija līdz septembrim pētniecības projektos paveiktais:

1.1. SIA “PERUZA” īstenotajā pētniecības projektā “Procesa izpēte un prototipa izveidošana sadzīves atkritumu tūlītējas dalītas šķirošanas konteinerstacijai ar lokāli un attālināti vadītu robotmanipulatoru pielietojumu un izvietojumu daudzdzīvokļu māju pagalmos” 2020.gada trešajā ceturksnī veiktas šādas darbības:

Rūpnieciskā pētījuma sadaļā tika veikti ažādu materiālu izpētes darbi, savukārt Eksperimentālās izstrādes sadaļā tika konstruētas, izgatavotas un testētas vairākas vienkāršota manipulatora modifikācijas.

Līdzšinēji zināmie dažādu atkritumu atpazīšanas paņēmieni, tai skaitā datora vadīta spektrālā analīze, ir devusi līdz 80% materiāla atpazīšanas un korektas klasifikācijas precizitāti. Visi zināmie paņēmieni vislabāko rezultātu ir devuši gadījumos, kad materiāli tiek padoti izkliedēti un vēlams priekšatdalīti.

Pētījumi tika veikti tieši ar hiperspektrālo metodi, pielietojot svītras nolasīšanas paņēmienu. Iegūtie rezultāti liek secināt, ka hiperspektrālā analīze ir piemērota rūpnieciskajiem tiešsaistes lietojumiem, kur tiek mērīti kustīgi un mainīgi mērķi un nepieciešama spektrālā līdzreģistrācija. Izvērtējot gaismas savākšanas efektivitāti un apgaismojuma izmantošanas efektivitāti, pētījuma rezultāti ir pierādījuši, ka hiperspektrālās analīzes svītras paņēmiens spējīgs strādāt ar līdz 900 reizes īsāku ekspozīcijas laiku, pie tam dodot arī augstāku integrālā attēla veidošanas ātrumu.

3.starpposmā sasniegts uzstādītais mērķis - Eksperimentālās izstrādē sadaļā ir veikta vienkāršota manipulatora konstruēšana, izgatavošana pielāgotā veidā un uzsākta testēšana Latvijā raksturīgo atkritumu efektīvai atdalīšanai. Jauna tipa vienkāršota manipulatora izveide ir izrādījies svarīgs priekšnosacījums kompleksam atkritumu šķirošanas risinājumam. Esošie manipulatori ir vai nu pārāk precīzi savā darbībā un tāpēc lēnīgi, vai arī jutīgi pret putekļiem piesārņotu darba vidi. PERUZA savu novērojumu atkritumu poligonos rezultātā ir nonākusi pie vienkāršotas, viegli apkalpojamas iekārtas shēmas. Tās priekšrocība ir galveno mezglu pieejamība un vienkārša nomaiņa.

1.2. Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāka pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu. 2020.gada trešajā ceturksnī uzsākta metināšanas un salikšanas konduktora prototipa komponenšu izgatavošana. Uzsākta sadarbība ar RTU par locīšanas konduktora prototipa izgatavošanu. Uzsākta 3d mērījumu tehnoloģijas attīstība.

1.3. SIA “GRANĪTS pētniecības projekta Nr. 1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” ietvaros laika posmā līdz 30.09.2020. turpinās darbs pie 1,25 mm biezas “šķībās“ eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes, kā arī turpināts darbs pie iepakošanas iekārtas prototipa izgatavošanas.

Tāpat tika uzsākts darbs pie 2.00 mm biezās “plakanās” eņģes izgatavošanai nepieciešamās štances prototipa izstrādes.

1.6. 2019.gada novembrī uzsākts SIA “Preco” pētījums “Augstas ražības, slēgta tipa lentas transportieru ar aspirācijas sistēmu prototipu izstrāde SIA “Preco””. Izstrādāts slēgta tipa lentas transportiera un putekļu attīrītāju dizains, konstruktīvi un fizikāli aprēķini un rasējumu komplekts. Uzsākta slēgta tipa lentas transportiera ar aspirācijas sistēmu prototipu izgatavošana.

2.1. AS “KEPP EU” un SIA “Procesu analīzes centrs” īstenotā pētniecības projekta 2.1 “Procesu izpēte un optimizēta elektronu stara sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai” ir izstrādāts bloka pamatprojekts elektronu kūļa attīrīšanai no pavadošajiem piemaisījumiem. Dažu bloku elementu izmēri tiek optimizēti, pamatojoties uz iepriekš izveidoto procesa matemātisko modeli. Uzlabojās augšanas procesa kontroles sistēma. Veiktie eksperimentālie procesi parādīja labu korelāciju ar elektriski aktīvo piemaisījumu faktisko koncentrāciju ar tiem, kas aprēķināti, pamatojoties uz iepriekš veikto procesu datiem.

2.3. SIA “Skonto Concrete Cladding” īstenotā pētniecības projekta 2.3 “Metāla rāmja izstrāde ķieģeļu imitācijas plātņu stiprināšanai” līdz 2020.gada septembra beigām  tika strādāts pie piemērotāko šuves uzstādīšanas metodēm garajām un īsajām šuvēm Brick teksturētajā GRC panelī, izmantojot dažādas metodes. Šajā periodā tika apsvērti un pārbaudīti vairāki darbarīki, iekārtas un ievietošanas metodes. Javas, kurām iepriekšējos eksperimentos bija vislabākā saķere ar GRC, tika pielāgotas izmantošanai ar visdaudzsološākajiem rīkiem un metodēm.

3.2. SIA “UAVFACTORY” īstenotā pētniecības projekta “Pingvīna C bezpilota lidaparāta optimizācija produkta attīstībai” ietvaros 2020.gada 3. ceturksnī tika veikti šādi projekta darbi:

  • Atbilstoši uzdevumam un uzstādītajiem mērķiem, izstrādāti un saražoti pilnveidoti testa lidaparāti. Tiek veikti testi gan testa lidojumos gaisā, gan atsevišķu mezglu testi uz zemes ražotnē, laboratorijā.
  • Tiek apkopoti testu rezultāti un lidojumu telemetrijas dati, un atbilstoši veiktas izmaiņas lidaparāta konstrukcijā.
  • Tupinās darbs pie lidošanas parametru regulējumiem un uzstādījumiem, tiek uzkrāta lidojumu pieredze.
  • Pabeigts darbs pie dzinēja ar 150W ģeneratora integrācijas un fizelāžas dizaina, dzinēja modulis notestēts un gatavs ražošanai.
  • Turpinās darbi pie rotējošā deguna mehānisma projektēšanas un citu mezglu uzlabošanas atblīstoši laika grafikam. Turpinās darbi pie dzinēja integrācijas un citu mezglu projektēšanas atblīstoši laika grafikam.

3.3. SIA “Rail Systems” pētījuma “Jaunas dzelzceļa platformas konstrukcijas izgatavošanas tehnoloģiskā procesa un prototipa izstrāde puspiekabju un konteineru uzkraušanas/nokraušanas nodrošināšanai un pārvadāšanai” ietvaros 2020.gada trešajā ceturksnī tika strādāts pie tehniskā uzdevuma sagatavošanas, lai varētu veikt iepirkumus un izgatavot prototipu. Tika veikti standarta detaļu piemērošanas aprēķini un modelēšana pētījuma ietvaros izstrādātajam vagonam.

4.1. SIA “ROBOEATZ” un SIA “MAK IT” īstenotā pētniecības projekta “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde” ietvaros 2020. gada 3.ceturksnī veikti darbi pneimatisku piedziņu izstrādei, kas veidos papildus funkcionalitāti dozatoru iekārtās un veikti to pētniecības un pirmo testu darbi. Uz šī pamata veidoti jauni dozēšanas principi un izstrādātas potenciālās sistēmas. Turpināti darbi pie robota ceļu efektivitātes uzlabošanas.

4.2. SIA “PERUZA” un SIA “WeAreDots” īstenotā pētniecības projekta “Kompaktu robotmanipulatoru konteineršūnu izstrāde neviendabīgu objektu apstrādei” ietvaros laika posmā no 01.07.2020. – 30.09.2020. abi projekta partneri realizēja 2.aktivitāti “Eksperimentālā izstrāde”.

Galvenais uzdevums bija radīt darbojošos mehatroniskas pārvietošanas iekārtas prototipu, kas izpildītu WeAreDots izveidotās datorizētas objektu atpazīšanas lēmumus un rīkojumus nogādāt objektu pēc piederības.

Datora realizētā objektu atpazīšana un attiecīga rīkojuma izdošana ir galvenā daļa, lai nodrošinātu robotšūnas sekmīgu sadarbību ar attālinātu operatoru-ekspertu, kura uzdevums ir piedalīties objekta atpazīšanā, ja dators ar uzdevumu nav ticis galā. Šī uzdevuma daļa ir iesākta risināt, un PERUZA eksperimentālās izstrādes sadaļā ir realizējusi robotmanipulatora vadību no attālināti novietota skārienjutīga monitora, kurā tiek reāllaika režīmā parādīta situācija objektu laukumā. Operators uz attēla atzīmē objektu un dod robotmanipulatoram instrukciju. Noslēguma perioda ir jāīsteno WeAreDots veidotās datorsistēmas interaktīva sadarbība ar attālināto operatoru – ekspertu.

PERUZA eksperimentālās izstrādes sadaļā tika izveidota kompakta karuseļa tipa transportiera konstrukcija, kas optimizē robotšūnas darbību – manipulators atnes priekšmetu līdz vienai novietnei, tad karuselis tos sadala pa atbilstošiem uzkrāšanas konteineriem. Konstrukcijas izstrāde prasīja veikt vairākas konstrukcijas modifikācijas un pārbūves gan tās mehāniskajā, gan vadības risinājumā. Pārbūvju rezultātā iegūta stabili strādājoša konstrukcija. Karuseļa transportiera vadības sistēma pagaidu variantā tika saslēgta ar WeAreDots sagatavoto Webservisa risinājumu, kas nodrošina pietiekami precīzu, taču ne pietiekami ātru reakcijas laiku. Lai uzlabotu prototipa veiktspēju, ir nepieciešams izveidot tieši tam projektētu vadības sistēmu, kas ir nākamā perioda uzdevums.

Lai realizētu dažādiem uzdevumiem piemērotas konteineršūnas izveidi un pārbaudi reālos apstākļos, tika izstrādāta robotmanipulatora vadības sistēma no attālināti novietota skārienjutīga monitora, kurā tiek reāllaika režīmā parādīta situācija objektu novietošanas laukumā.

PERUZA sasniegtais 3.starpposma rezultāts: Pētniecības projekta īstenošanas laikā Eksperimentālās izstrādes sadaļā tika izveidots karuseļtipa transportieris ar pašizkraujošām platformām, kurš pilda WeAreDots izveidotās objektu atpazīšanas un novērtēšanas datorsistēmas uzdevumus. Paralēli minētajiem darbiem PERUZA ir izstrādājusi un sākotnēji notestējusi robotmanipulatora attālinātās vadības sistēmu no skārienjutīga ekrāna. Šis risinājums pētījuma noslēguma posmā ir jāsavieto ar iepriekš WeAreDots izstrādāto atpazīšanas un novērtēšanas sistēmu.

4.3. SIA "AB METAL" un SIA "Astra prima" īstenotā projekta “Inovatīva mugurkaula starpskriemeļu diska implanta un tam paredzēto instrumentu, kā arī retraktoru izstrāde retroperitoneālai pieejai mugurkaula ķirurģijā” ietvaros 01.07.2020.-30.09.2020. tika pilnveidota implanta un tam paredzēto instrumentu koncepcija, uzražoti un pārbaudīti to prototipi. Uzsākts darbs pie retraktoru sistēmas dizaina izstrādes.

4.4. 2019.gada oktobrī uzsākts SIA "AB METAL" un SIA “MarTo Logistis” pētījums “Modulāro skeletona kamanu izstrāde”. 01.07.2020.-30.09.2020. tika izstrādāti dažādas konfigurācijas un materiālu kamanu komponenšu prototipi, un izvērtētas piemērotākās alternatīvas, kas līdz ar sezonas sākumu tiks testētas ledus trasē.

4.5. Uzsākts AS “KEPP EU”, Latvijas Universitātes un AS “ALFA RPAR” pētījums “Tehnoloģiskie pētījumi un silīcija ražošana ar diametru līdz 100 mm izmantošanai vājstrāvas un lieljaudas mikroelektronikas cietvielu ierīcēs”. 2020. gada jūlijā – septembrī ir izstrādāts bloka pamatprojekts elektronu kūļa attīrīšanai no pavadošajiem piemaisījumiem. Dažu bloku elementu izmēri tiek optimizēti, pamatojoties uz iepriekš izveidoto procesa matemātisko modeli. Uzlabojās augšanas procesa kontroles sistēma. Veiktie eksperimentālie procesi parādīja labu korelāciju ar elektriski aktīvo piemaisījumu faktisko koncentrāciju ar tiem, kas aprēķināti, pamatojoties uz iepriekš veikto procesu datiem.

4.6. Uzsākts SIA “ROBOEATZ” un SIA “MAK IT” pētījums “Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidota suvide iekārta ar telemetrisku parametru nolasīšanu”. 2020. gada 3.ceturksnī finalizēts sildelementa dizains, izveidots prototips testa nolūkiem testēšanas stendā. Veikts pētījums par ūdens strūklu nepieciešamo jaudu sasniegšanu.


Atgriezties uz sarakstu