SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” pētījumu īstenošana (janvāris-marts 2022)

SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” realizē projektu „Mašīnbūves Kompetences centra izveide”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/008 saskaņā ar 10.05.2019. noslēgto Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.1.2.1.1/18/A/008.

2022.gada pirmajā ceturksnī pētniecības projektos paveiktais:

1.1. SIA “PERUZA” īstenotajā pētniecības projektā “Procesa izpēte un prototipa izveidošana sadzīves atkritumu tūlītējas dalītas šķirošanas konteinerstacijai ar lokāli un attālināti vadītu robotmanipulatoru pielietojumu un izvietojumu daudzdzīvokļu māju pagalmos” 2022.gada pirmajā ceturksnī veiktas šādas darbības:

 • Izstrādāti divu atšķirīgas konstrukcijas atkritumu šķirošanas staciju prototipi ar kopīgu vadības sistēmu, veikta to testēšana.
 • Atrisināts plastmasas maisiņu atvēršanas uzdevums, kas ļauj atbrīvot atkritumus to atpazīšanai un šķirošanai
 • Izveidota un pārbaudīta datorredzes sistēma atkritumu lokalizācijai, kas nepieciešams manipulatoru nosūtīšanai to šķirošanai
 • Izveidota un pārbaudīta datorvadības sistēma atkritumu šķirošanas vadībai un staciju savstarpējai sadarbībai

1.3. SIA “GRANĪTS pētniecības projekta Nr. 1.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRANĪTS" “Jauna ražošanas tehnoloģiskā procesa izstrāde un testēšana reālā darbības vidē SIA “GRANĪTS” ražotnē” ietvaros laika posmā līdz 31.03.2022. pabeidza īstenot pētniecības projektu. Attiecīgi pilnā apmērā tika sasniegts projekta mērķis - izstrādāti un reālā darbības vidē pārbaudīti četru progresīvo štanču un iepakošanas iekārtas prototipi.

1.7. SIA “Preco” pētījumā Nr. 1.7 “Mitruma sensoru mērījumu precizitātes uzlabošana graudu kalšu automatizācijas nodrošināšanā” periodā līdz 31.03.2022. ir pabeigts darbs pie testējamo mitruma sensora iepirkuma un izvēles, ir iegādāti visi pētījuma projektam  nepieciešamie mitruma sensori un citi materiāli. Pētījuma pēdējā posmā tiks veikti testi un mērījumi, veikta iegūto mērījumu analīze, kā arī izdarīti secināmi par graudu mitruma mērījumu precizitātes uzlabošanu graudu kaltēšanas procesā.

1.9. SIA “Zippy Vision” un SIA “PCC” pētījumā Nr. 1.9 “Kokmateriālu kompleksas skenēšanas sistēmas izstrāde, artefaktu datu kopas veidošana un dziļās mācīšanās svaru masīvu sagatavošana” periodā līdz 31.03.2022. īss veikto darbību kopsavilkums:

 • Kopējais iegūto marķējumu skaits ir 67072 marķējumi 6 sugās 16 klasēs. Marķējumi veikti uz krāsainiem attēliem.
 • Atbilstoši veiktajiem marķējumiem ir veikti dažādi tīklu treniņi, veicot eksperimentus, gan veidojot atsevišķus tīklus katrai sugai, gan apvienojot dažādu sugu informāciju vienā tīklā.
 • Veikti un pabeigti eksperimenti NIR, SWIR, redzamā spektra un rentgena starojumos
 • 3D datu apstrādes sistēmu izstrādes pabeigtas
 • Izstrādāti divi jauni krāsu segmentācijas algoritmi krāsojuma noteikšanai apses koksnē 
 • Veikts akcepttests skenera mehāniskajai daļai
 • Izstrādātas vairākas jaunas optimizācijas tehnoloģijas, izmantojot skenera datus
 • Tehnoloģiskais komplekts papildināts ar stereo kameru izmantošanu
 • Optiskās tīrības sistēma ir akcpetēta. Akcepttestu rezultāti pozitīvi. Mehāniskās tīrīšanas intervāli reducēti uz 12 stundām.

3.4. SIA “UAVFACTORY” īstenotā pētniecības projekta “Pingvīna C bezpilota lidaparāta konkurētspējas palielināšana” ietvaros 2022.gada pirmajā ceturksnī tika veikti projekta darbi:

Šajā projekta fāze tika izpētīti trīs dažādi radio moduļi komunikācijai ar lidaparātu: Microhard pMDDL2450, Doodle RM-2450-pro un Silvus LITE SC4200.

Kā pirmais solis tika nolemts notestēt Microhard moduļa spējas MIMO konfigurācijā (multiple Input – Multiple Output). Šajā konfigurācijā gan izsūtītajam, gan uztvērējam ir divas antenas, līdz ar to gan zemes stacijai, gan lidaparātam vajadzēja nodrošināt iespēju uzlikt otru antenu. Šim nolūkam tika uztaisīts liels kronšteins zemes stacijas antenai, uz kura var nostiprināt divus antenu šķīvjus; ir ticis modificēts pan/tilt modulis, ka arī radio box – kaste kur atrodas radio modulis ar pārējo elektroniku. Gan lidaparātā, gan zemes stacijā ir integrēts divkanālu pastiprinātājs. Testi parādīja, ka arī MIMO režīmā Microhard radio nenodrošina labu komunikāciju lielā attālumā, tāpēc Microhard ir ticis pilnīgi atmests. Doodle modulis arī ir ticis atmests vairāku iemeslu dēļ:

• Neērts user interface – nav intuitīvi, nevar viegli atrast vajadzīgo

• Nevar mainīt parametrus attālināti (caur bezvada komunikāciju, kas ir ļoti svarīgi lidojumā)

• Kļūdas, ko ražotājs laboja pēc mūsu atsauksmēm

Ņemot vērā minēto, ir nolemts izmantot visdārgāko, bet drošu Silvus radio. Paralēli citiem darbiem tika izstrādāta elektronikā shēma adaptera platei, kas nodrošinās Silvus radio moduli ar barošanu un nodrošinās komunikāciju ar to. Plates izstrāde ir procesā.

3.5. Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2021. gada 1.janvārī uzsākta pētniecības projekta Nr. 3.5 “Izplūdes gāžu noplūžu noturīgā elastīgā elementa ar termisko izolāciju izstrāde komerctransporta izplūdes sistēmām” īstenošana. Pārskata periodā izgatavotas visas komponentes prototipa izgatavošanai, notiek prototipa izgatavošana. Notiek sagatavošanās darbi prototipa testēšanai.

4.7. 2020. gada 1.decembrī uzsākts starpnozaru pētniecības projekts Nr. 4.7 “Augstvērtīgu zivju produkcijas ražošanas procesa ekonomiskās efektivitātes paaugstināšana ar visaptverošu izejmateriāla, produkcijas un ražošanas procesa kontroles un pārvaldības IT risinājumu”. Īstenotāji SIA “PERUZA” un SIA “WeAreDots”.

Pārskata periodā PERUZA izveidoja un testēja risinājumus diviem līnijas posteņiem:

 • Fileju kvalitātes vērtēšanas postenis uzreiz pēc filetēšanas iekārtas, kurā PERUZA datorredzes un mašīnmācīšanās sistēmai tiek demonstrēti fileju paraugi, savukārt iegūtā un apstrādāta informācija tiek nodota apstrādei DOTS izstrādātajā datubāzē AIFISH
 • Gaismas galda postenis fileju pēcapstrādei, kura vadību izstrādā DOTS

4.8. SIA "Steel PROFI" sadarbībā ar SIA "Latelectrics" 2020. gada 1.decembrī uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr. 4.8 “Maza un vidēja izmēra pašattīroša dūmgāzu elektrostatiskās attīrīšanas filtra  procesa izpēte un prototipa izveidošana” īstenošanu.

Pārskata periodā pabeigta projekta īstenošana un veikta prototipa testēšana darba apstākļiem pietuvinātā vidē. Pirms testu uzsākšanas tika veikti šādi darbi:

 • Pabeigta prototipa mehāniskās sadaļas izstrāde un hermētiskuma pārbaude.
 • Izveidota augstsprieguma sadale un augstsprieguma sadales sistēma.
 • Augstsprieguma sadale integrēta kontroles/piedziņas sistēmā

Prototipa testēšana veikta darba apstākļiem pietuvinātā vidē. Iegūtie secinājumi ļāva izdarīt uzlabojumus iekārtas konstrukcijā un elektrovadības shēmā, lai piemērotu PLK programmatūru darbam dažādos ārējo laikapstākļu apstākļos.

4.9. 2021. gada 1. oktobrī SIA ''RNA Technology'' un SIA "Cryogenic and vacuum systems" uzsāka pētniecības projekta īstenošanu “Radioviļņu ierīces naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai prototipa maketa izgatavošana un pārbaude” 

Pētījumā kopumā uzsākts darbs pie četru galveno aktivitāšu īstenošanas:

 1. prototipa pārraidīšanas un uztveršanas puskomplektu maketēšanas, paveicot sekojošus būtiskākos darbus: izstrādātas pārraidītāja un uztvērēja principiālās shēmas; sastādītas tehniskās specifikācijas un iegādāti nepieciešamie materiāli un radioelementi pārraidītāja un uztvērēja maketēšanai; veikta pārraidītāja un uztvērējā sākotnējā salikšana un iestatīšana pie ekvivalentas slodzes, kā rezultātā pārbaudīta to darbspēja; veiktas izmaiņas pārraidītāja un uztvērēja sākotnējās principiālajās shēmās saskaņā ar maketēšanas gaitā iegūtajiem rezultātiem.
 2. naftas piesārņojuma meklēšanas sensoru izstrādes, paveicot sekojošus būtiskākos darbus: veikta sensoru konstruktīvo materiālu izvērtēšana; noteikti sensoru nepieciešamie izmēri un pastiprinātāju izvietojums; veikta sākotnējā maketēšana tehnisko un konstruktīvo parametru precizēšanai; izstrādāta tehniskā specifikācija pārraidītāja un uztvērēja sensoru izgatavošanai.
 3. telpiskās orientēšanās bloka un tā darbības nodrošināšanai nepieciešamās programmatūras izstrādes, paveicot sekojošus būtiskākos darbus: izstrādāts telpiskās orientēšanās bloka un radioviļņu ierīces maketa mērījumu ciparapstrādes bloka tehniskais uzdevums; veikta cenu aptauja un noslēgts līgums ar ārpakalpojuma sniedzēju par bloka izstrādi.
 4. radioviļņu ierīces prototipa maketa pārbaudes stenda izstrādes, paveicot sekojošus būtiskākos darbus: noteikts stenda konstruktīvais un materiālu izpildījums; izvirzītas prasības sensoru savstarpējās orientēšanās un horizontālo leņķu mērīšanas iekārtai; noformēts stendam nepieciešamā iekārtu aprīkojuma saraksts; tiek izstrādāts tehniskais uzdevums ārpakalpojuma sniedzēja piesaistei.

4.10. SIA “PERUZA” sadarbībā ar SIA “WeAreDots” 2022. gada 1.janvārī uzsāka starpnozaru pētniecības projekta Nr.4.10  “Tehnoloģija sabērtu sīkpaku atpazīšanai ar datorredzi un robotizētai šķirošanai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izveidot tehnoloģiju sabērtu sīkpaku atpazīšanai ar datorredzi un robotizētai šķirošanai. Pētījumu plānots realizēt līdz 2022.gada 30 jūnijam.

Laika posmā 01.01.2022 – 31.03.2022 PERUZA koriģēja sākotnējo risinājuma hipotēzi: Datorredze konstatē paciņas kontūru plus redzamu svītrkodu, tad turp nosūta manipulatoru paņemšanai. Izstrādes gaitā konstatēts, ka statiski padotu paciņu sabērumā nosacījumu kopa «nosakāma kontūra + redzams svītrkods + paciņa ir paņemama jo nav daļēji apklāta ar citu» ir ne vairāk ka 20-30% gadījumu. Konstatēts, ka bez statiska sabēruma dinamiskas pārkārtošanas, paciņas izklājot vienā slānī, tad sarindojot, manipulatora un datorredzes sasniegtā ražība ir kritiski nepietiekama Lai to risinātu, tiek gatavots jauns risinājums: dinamisks konveijeru risinājums slāņa izklāšanai, rindošanai un uzlikšanai uz galvenā šķirošanas konveijera un manipulatora satvērējs, kam jāvar pagriezt paciņu, lai redzams svītrkods, tad paciņas uzlikšanai uz galvenā šķirošanas konveijera.

4.11. 2021.gada oktobrī SIA “ROBOEATZ” un SIA “MAK IT” uzsāka pētniecības projektu “Automatizēta fritēzes moduļa izstrāde”. Projekta mērķis: pētniecības projektu plānots veikt, balstoties uz iepriekš veiksmīgi realizētiem pētniecības, kas rezultējušies ar ražošanā ieviestiem produktiem un kā papildinājums robotizētas ēdināšanas iekārtai, veidojot pētniecību kompleksas un papildināmas sistēmas izstrādei. Konkrētajā pētniecības projektā tiks veikta eksperimentālā izstrāde fritēzes modulim, kas būs kā maināma opcija robotizētas ēdināšanas iekārtā, lai sniegtu lietotājiem lielākas iespējas recepšu izveidē, iekļaujot arī fritētu ēdienu receptes.

Pārskata periodā tika izveidots prototipa principiālās uzbūves 3D modelis, kā arī veidoti rasējumi prototipa ražošanas uzsākšanai paralēli testējot vairākas alternatīvas mērķa sasniegšanai. Veikta pamatkoda izveide iekārtas integrācijai “mātes” iekārtā, kas spētu adaptēt modulārus risinājumus, kā arī veidot nepieciešamās receptes balstoties uz funkciju pieejamību. Konkrētā integrācija sevī ietver arī “mātes” iekārtas sistēmas komandu koda sadalīšanu sīkākos fragmentos, veidojot adaptīvus blokus nepieciešamo darbību izpildei. Tikai veikta izstrāde lietotāja interfeisa programmai iekārtas vadīšanai.


Atgriezties uz sarakstu