Latvijas SOLVIT centra pārskats par uzņēmēju lietām 2019.–2021. gadā

Latvijas SOLVIT centra pārskats par uzņēmēju lietām 20192021 gadā

Latvijas uzņēmēju informētības uzlabošanas nolūkos, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi Latvijas SOLVIT centra pārskatu par uzņēmēju lietām 2019.–2021. gadā (turpmāk – pārskats). Pārskats sniedz informāciju par Latvijas SOLVIT centra darbību un risinātajām lietām Latvijā un citās ES valstīs, kā arī skaidrojumu par lietu iesniegšanu SOLVIT centram un to risināšanas gaitu.

SOLVIT centrs var palīdzēt uzņēmējiem atrisināt pārrobežu problēmas ar produktu tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, PVN atmaksas saņemšanu, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kā arī kapitāla vai maksājumu pārrobežu apriti. Būtiski, ka SOLVIT centrs darbojas kā bezmaksas problēmu risināšanas instruments ar vienkāršu lietas iesniegšanas un risināšanas procedūru. Tīkla uzdevums ir 10 nedēļu laikā rast praktisku risinājumu ES vienotā tirgus problēmām, kuras ir izraisījuši valsts iestāžu pieņemti lēmumi, nepareizi piemērojot ES tiesību normas.

Atgādinām, ka 2020. gada 19. aprīlī stājās spēkā 2019. gada 19. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2019/515 par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu un Regulas Nr. 764/2008 atcelšanu (turpmāk – Regula 2019/515). Produktu (arī lauksaimniecības produktu) savstarpējā atzīšana paredz, ka ES dalībvalstis nedrīkst liegt tirgot tās teritorijā produktus, kuri jau likumīgi tiek tirgoti citā ES dalībvalstī, pat tad, ja tie ražoti saskaņā ar tādām prasībām, kas atšķiras no, piemēram, Latvijas tirgū piemērotajām prasībām. Ar Regulu 2019/515 tiek uzlabota kompetento ES tirgus uzraudzības iestāžu sadarbība un informācijas apmaiņa, tiesiskā noteiktība starp uzņēmējiem un tirgus uzraudzības iestādēm, kā arī ieviesta virkne uzlabojumu savstarpējās atzīšanas piemērošanas procedūrās. Turklāt SOLVIT problēmu risināšanas instrumenta ietvaros ir paredzēta atsevišķa procedūra tieši preču brīvas plūsmas nodrošināšanai ES, tādēļ SOLVIT centrs var sniegt būtisku atbalstu uzņēmumiem, saskaroties ar ierobežojumiem brīvai preču tirdzniecībai.

https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_lv.htm

 


Atgriezties uz sarakstu